+ Online AFU Registration

Nepal (+977)
Filled AFU Registration Form
Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: pdf.
Scanned 10+2 Migration Certificate
Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.
Scanned Bank Deposit Voucher or Receipt
Bank Details:
Nepal Bank Limited
Account Number: 08500101199614000001
Account Name: कृषि संकाय, रामपुर
UGC मा भर्ना भएका भन्दा बाहेकका बिद्यार्थीले रु. ५०० Deposit गरेको भौचर अपलोड गर्नुहोस् |
UGC मा भर्ना भएका बिद्यार्थीले भर्ना हुँदाको रसिद अपलोड गर्नुहोस्

Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: png gif jpg jpeg.

Vertical Tabs