Notice

Notice for Online Course Registration M.Sc.Ag. / M.Sc. Biotechnology Academic Year 2076/077, 2nd Sem. | Wednesday, July 29, 2020

Notice for Online Course Registration M.Sc.Ag. / M.Sc. Biotechnology Academic Year 2075/076, 3rd Sem. | Tuesday, July 21, 2020

PG Online Course Registration 2nd and 3rd Sem. | Tuesday, July 14, 2020

Thesis Draft Submission Notice M.Sc. Ag. 4th Sem. | Sunday, June 28, 2020

M.Sc. Ag. / M.Sc. Biotechnology Online Admission 2075 | Thursday, September 27, 2018

Notice regarding Student Exchange Program for M.Sc.Ag. 3rd Sem. Students | Thursday, July 26, 2018

कृषि संकाय अन्तर्गत संचालित कलेजहरुमा करार सेवामा उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सुचना | Thursday, May 3, 2018

कृषि संकाय अन्तर्गत संचालित कलेजहरुमा करार सेवामा उप-प्राध्यापक पदको आवस्यकता सम्बन्धि सुचना | Friday, April 27, 2018

कृषि संकायको लागि करार सेवामा उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सुचना | Tuesday, April 24, 2018

Pages