Examination

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Friday, November 26, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Friday, November 26, 2021

Exam Application Form Notice | Tuesday, November 23, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Tuesday, November 23, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Tuesday, November 23, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Tuesday, November 23, 2021

Notice & Result Sheet | Tuesday, November 23, 2021

Re-totaling Result Notice & Sheet | Monday, November 15, 2021

Re-totaling Result Notice & Sheet | Monday, November 15, 2021

Revised Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Monday, November 15, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination [COVID-19] | Monday, November 15, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examination (BACK) | Sunday, November 14, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination [COVID-19] | Sunday, November 14, 2021

PCR Report Positive भई परीक्षामा सम्मिलत हुन नसकेका विद्यार्थीहरुको परीक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना | Sunday, November 14, 2021

Exam Application Form Notice | Sunday, November 14, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Friday, November 12, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examination | Wednesday, November 3, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Wednesday, November 3, 2021

Pages