Examination

Exam Notice and Schedule for Theory Examination | Friday, June 10, 2022

Exam Notice and Schedule for Theory and Practical Examination | Friday, June 10, 2022

Notice & Result Sheet | Thursday, June 9, 2022

Re-totaling Result Notice & Sheet | Wednesday, June 8, 2022

Thesis Defense Result Notice | Wednesday, June 8, 2022

Exam Notice and Schedule for Theory and Practical Examination | Monday, June 6, 2022

Notice & Result Sheet | Friday, June 3, 2022

Online परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद सम्बन्धी सूचना | Friday, June 3, 2022

परीक्षा शुल्क सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | Thursday, June 2, 2022

परीक्षाफल सच्याइएको सूचना | Thursday, June 2, 2022

Exam Notice and Schedule for Theory Examination | Thursday, June 2, 2022

Thesis Defense Result Notice | Wednesday, June 1, 2022

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Wednesday, June 1, 2022

Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Thursday, May 26, 2022

Re-totaling Result Notice & Sheet | Thursday, May 26, 2022

Pages