Examination

Exam Notice & Schedule for Practical Examination | Friday, December 3, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Friday, December 3, 2021

स्नातकोत्तर/विद्यावारिधि तहको प्रथम सेमेष्टरको जुध्न गएको विषयको परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना | Friday, December 3, 2021

स्नातकोत्तर/विद्यावारिधि तहको तस्रो सेमेष्टरको छुट्न गएको विषयको परीक्षा तालिका सम्बन्धि सूचना | Friday, December 3, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Sunday, November 28, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Friday, November 26, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Friday, November 26, 2021

Exam Application Form Notice | Tuesday, November 23, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Tuesday, November 23, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Tuesday, November 23, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Tuesday, November 23, 2021

Notice & Result Sheet | Tuesday, November 23, 2021

Re-totaling Result Notice & Sheet | Monday, November 15, 2021

Re-totaling Result Notice & Sheet | Monday, November 15, 2021

Revised Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Monday, November 15, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination [COVID-19] | Monday, November 15, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examination (BACK) | Sunday, November 14, 2021

Pages