Notice

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लागत साझेदारी (UGC) तर्फ छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Thursday, December 10, 2020

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लागत साझेदारी (UGC) तर्फ दलित र मधेशी कोटाको लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Thursday, December 3, 2020

UDF कोटामा भर्नाको लागि आवेदन दिने आवेदकहरुको नामावली - B.Sc. Forestry | Tuesday, November 24, 2020

मेरिट कोटामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो भर्ना सूची अनुसार भर्ना भएका मध्येबाट UGC कोटाको लागि आह्वान सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Friday, November 13, 2020

विभिन्न कोटामा विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Friday, November 13, 2020

UGC कोटामा भर्नाका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना | Monday, November 9, 2020

B.Sc. Forestry Admitted Applicants List - 2076 | Monday, November 9, 2020

स्नातकोत्तर (फरेष्ट्री) तहका Thesis Defense हुन बाँकी विद्यार्थीहरुको लागि सूचना | Sunday, October 18, 2020

Thesis Defense Notice M.Sc. Forestry 4th Sem. | Tuesday, September 29, 2020

Pages