Notice

शैक्षिक सत्र २०७४–२०७६ स्नातकोत्तर (फरेष्ट्री) तहका Thesis Defense हुन बाँकी विद्यार्थीहरुको लागि सूचना | Friday, September 3, 2021

शैक्षिक सत्र २०७६-२०७८ स्नातकोत्तर तह (फरेष्ट्री) को Research Proposal बारे सूचना | Thursday, August 26, 2021

Result of Internal Assessment Examination 2078 | B.Sc. Forestry 1st Sem. | Wednesday, August 4, 2021

स्नातकोत्तर तह (फरेष्ट्री) उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरुका लागि सूचना | Tuesday, August 3, 2021

Result of Internal Assessment Examination B.Sc. Forestry 3rd Sem. | Thursday, July 29, 2021

M.Sc. Forestry Research Proposal Draft Submission गर्ने बारेको सूचना | Friday, April 30, 2021

M.Sc. Forestry UDF Quota Admission Notice & List | Monday, April 26, 2021

शैक्षिक सत्र २०७२–२०७४ स्नातकोत्तर (फरेष्ट्री) तहका Thesis Defense हुन बाँकी विद्यार्थीहरुको लागि सूचना | Monday, April 12, 2021

मुख्य सल्लाहकार (Major Advisor) सम्बन्धमा - FIP 2077 | Sunday, March 21, 2021

Pages