Notice

कृषि संकाय अन्तर्गत संचालित कलेजहरुमा करार सेवामा उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सुचना | Thursday, May 3, 2018

कृषि संकाय अन्तर्गत संचालित कलेजहरुमा करार सेवामा उप-प्राध्यापक पदको आवस्यकता सम्बन्धि सुचना | Friday, April 27, 2018

कृषि संकायको लागि करार सेवामा उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सुचना | Tuesday, April 24, 2018

कृषि संकायको लागि करार सेवामा उप-प्राध्यापक पदको उम्मेदवारहरुको अपुग प्रमाणपत्रहरु पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना | Monday, April 16, 2018

Approved Research Proposals for Funding Under Fourth Call, DOREX, AFU, 2018 | Thursday, March 29, 2018

कृषि संकायको लागि आ.ब. २०७४/०७५ को परामर्शदाताहरुको सुचिकृत फर्मको नामावली | Monday, March 26, 2018

कृषि संकायको लागि करार सेवामा उप-प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सुचना | Thursday, February 22, 2018

Proceeding of Strategic Planning Workshop Improving Wildlife Health Capacity in Nepal | Tuesday, January 23, 2018

INDIA SCIENCE AND RESEARCH FELLOWSHIP (ISRF) | Thursday, January 11, 2018

Pages