सेवा करारमा दरखास्त आह्वान सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना