Admission

Displaying 81 - 100 of 678 Records
वि.एस्सी. (फरेष्ट्री) मा हेटौडा तर्फ स्थानीय कोटा (पूर्ण शुल्कीय) मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धि सूचना | Sunday, January 8, 2023

M.Sc. Forestry Online Admission 2079 | Saturday, January 7, 2023

वि.एस्सी.(फरेष्ट्री) मा हेटौडा तर्फ स्थानीय कोटा (पूर्ण शुल्कीय) मा विद्यार्थी भर्नाको लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना | Wednesday, January 4, 2023

B.V.Sc. & A.H., and B.Sc. Fisheries Online Admission 2079 | Wednesday, January 4, 2023

Fourth Counselling Notice | B.Sc. Forestry Admission 2079 | Tuesday, January 3, 2023

Third Counselling Notice | B.Sc. Forestry Admission 2079 | Thursday, December 29, 2022

Revised Second Counselling Notice | B.Sc. Forestry Admission 2079 | Wednesday, December 28, 2022

Second Counselling Notice | B.Sc. Forestry Admission 2079 | Monday, December 26, 2022

B.Sc. Forestry Entrance Examination 2079 | Saturday, December 24, 2022

विद्यार्थी भर्नाको लागि Counselling सम्बन्धि सूचना | B.Sc. Forestry Admission 2079 | Friday, December 23, 2022

Application call for PhD Admission - 2022 | Wednesday, December 21, 2022

फाराम भर्दा पेश गर्नु पर्ने कागजात सम्बन्धि सूचना | B.Sc. Forestry Admission 2079 | Thursday, December 15, 2022

Application Form Submission Date Extension Notice | B.Sc. Ag. Online Admission 2079 | Sunday, December 11, 2022

Second Revised Notice for B.Sc. Ag. Online Admission 2079 | Tuesday, December 6, 2022

Revised Notice for B.Sc. Ag. Online Admission 2079 | Wednesday, November 30, 2022

Application Form Submission Date Extension Notice | B.Sc. Forestry Online Admission 2079 | Saturday, November 26, 2022

B.Sc. Ag. Online Admission 2079 | Tuesday, November 15, 2022

B.Sc. Forestry Online Admission 2079 | Monday, November 7, 2022

Third UDF Admission Notice | B.V.Sc. & A.H., and B.Sc. Fisheries Admission 2078 | Tuesday, April 26, 2022

Fifth Admission Notice | B.V.Sc. & A.H., and B.Sc. Fisheries Admission 2078 | Monday, April 25, 2022

Pages