Admission

विद्यार्थी भर्ना फाराम भर्ने म्याद बढाईएको सम्बन्धि सूचना | B.Sc. Forestry Admission 2077 | Sunday, February 28, 2021

B.V.Sc. & A.H., and B.Sc. Fisheries Online Admission 2077 | Wednesday, February 17, 2021

B.Sc. Forestry Online Admission 2077 | Wednesday, February 17, 2021

M.V.Sc., M.Sc. Animal Science, and M.Sc. Fisheries Admission 2077 | Admit Card Distribution Notice | Friday, February 5, 2021

M.V.Sc., M.Sc. Animal Science, and M.Sc. Fisheries Admission 2077 | Valid Applicants List | Friday, February 5, 2021

M.V.Sc., M.Sc. Animal Science, and M.Sc. Fisheries Admission Notice 2077 | Wednesday, January 20, 2021

Course Registration Notice for M.Sc. Ag. / M.Sc. Biotechnology 2077 | Wednesday, January 20, 2021

Rescheduled Notice for PhD Applicants | Wednesday, January 13, 2021

M.Sc. Forestry Online Admission 2077 | Tuesday, January 12, 2021

M.Sc. Ag. / M.Sc. Biotechnology Entrance Examination 2077 | Thursday, January 7, 2021

M.Sc. Ag. / M.Sc. Biotechnology Online Admission 2077 | Valid Applicants List | Wednesday, January 6, 2021

Urgent Notice for M.Sc. Ag. / M.Sc. Biotechnology Online Admission 2077 | Sunday, January 3, 2021

M.Sc. Ag. / M.Sc. Biotechnology Online Admission 2077 | Saturday, December 26, 2020

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लागत साझेदारी (UGC) तर्फ छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Thursday, December 10, 2020

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लागत साझेदारी (UGC) तर्फ दलित र मधेशी कोटाको लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Wednesday, December 2, 2020

Application Call for PhD Admission - 2020 | Monday, November 30, 2020

UDF कोटामा भर्नाको लागि आवेदन दिने आवेदकहरुको नामावली - B.Sc. Forestry | Tuesday, November 24, 2020

मेरिट कोटामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो भर्ना सूची अनुसार भर्ना भएका मध्येबाट UGC कोटाको लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Friday, November 13, 2020

Pages