Examination

Displaying 21 - 40 of 1399 Records
Result Notice | Tuesday, October 10, 2023

Result Notice | Friday, October 6, 2023

Thesis Defense Result Notice | Friday, October 6, 2023

Thesis Defense Result Notice | Tuesday, October 3, 2023

Re-totaling Result Notice & Shee | Tuesday, October 3, 2023

Result Notice | Thursday, September 28, 2023

Thesis Defense Result Notice | Thursday, September 28, 2023

Exam Notice and Schedule | Thursday, September 28, 2023

B.Sc. Ag., 4th Sem (Aca.Year 2077-078) परीक्षा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना । | Monday, September 25, 2023

स्नातकोत्तर, प्रथम सेमेष्टरको छुट्न/जुध्न गएको विषयको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना | Monday, September 25, 2023

Online परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । | Sunday, September 24, 2023

Exam Notice and Schedule | Sunday, September 24, 2023

Revised Exam Notice and Schedule | Sunday, September 24, 2023

Result Notice | Sunday, September 17, 2023

Thesis Defense Result Notice | Sunday, September 17, 2023

Re-totaling Result Notice & Sheet | Sunday, September 17, 2023

Exam Notice and Schedule | Friday, September 15, 2023

Exam Notice and Schedule | Tuesday, September 12, 2023

Pages