Examination

Displaying 41 - 60 of 1123 Records
मौका परीक्षाको ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना। | Monday, September 5, 2022

Notice & Result Sheet | Sunday, September 4, 2022

प्रगोगात्मक परीक्षाको परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । | Friday, September 2, 2022

Thesis Defense Result Notice | Friday, September 2, 2022

विद्यावारिधी तहको प्रथम सेमेष्टरको छुट्न गएका विषयको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना । | Friday, September 2, 2022

Re-totaling Result Notice & Sheet | Friday, September 2, 2022

Re-totaling Result Notice & Sheet | Monday, August 29, 2022

Result Notice | Sunday, August 28, 2022

Result Notice | Friday, August 26, 2022

ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना । | Friday, August 26, 2022

Exam Notice and Revised Schedule for Theory Examination | Friday, August 26, 2022

Exam Notice and Schedule for Theory and Practical Examination | Thursday, August 25, 2022

छुट्न गएका विषयको परीक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । | Thursday, August 25, 2022

मौका परीक्षाको ONLINE परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना। | Thursday, August 25, 2022

Exam Notice and Schedule for Theory Examination | Wednesday, August 24, 2022

Pages