Examination

Thesis Defense Result Notice | Wednesday, March 31, 2021

Notice & Result Sheet | Saturday, March 27, 2021

Thesis Defense Result Notice | Saturday, March 27, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examination | Friday, March 26, 2021

Exam Application Form Notice_B.Sc. Forestry | Monday, March 22, 2021

M.Sc_Forestry_Thesis Defense Result | Thursday, March 18, 2021

M.Sc._Forestry_Seminar_ Result | Thursday, March 18, 2021

Thesis Defense Exam Result Result Notice | Tuesday, March 16, 2021

Exam Application Notice_B.V.Sc. & A.H. | Tuesday, March 16, 2021

विद्यावारिधि (PhD) तहका Course हरु Cross credit गरिएको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, March 5, 2021

Exam Notice for B.V.Sc. & A.H. Six Semester (MVC 301,3(2+1) | Wednesday, March 3, 2021

Re-totaling Result Notice & Sheet | Monday, March 1, 2021

PG/PhD को दोस्रो सेमेष्टरको परीक्षा तालिका सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | Monday, March 1, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examination | Sunday, February 28, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examination | Sunday, February 28, 2021

Pages