Examination

Exam Form Application Notice | Wednesday, January 27, 2021

Thesis Defense Result Notice | Wednesday, January 20, 2021

Exam Form Application Notice | Wednesday, January 20, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examinations | Tuesday, January 5, 2021

PG/PhD को प्रथम र दोस्रो सेमेष्टरहरुको परीक्षा तालिका सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना | Tuesday, January 5, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examinations | Sunday, January 3, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examinations | Sunday, January 3, 2021

B.V.Sc. & A.H. आठौं सेमेष्टरको अन्तिम परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, December 30, 2020

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examinations | Wednesday, December 30, 2020

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examinations | Monday, December 28, 2020

Exam Notice & Schedule for Theory & Practical Examinations | Monday, December 28, 2020

Notice & Result Sheet | Saturday, December 19, 2020

Re-totaling Result Notice & Sheet | Thursday, December 17, 2020

Pages