Examination

Notice & Result Sheet | Wednesday, December 29, 2021

Notice & Result Sheet | Thursday, December 23, 2021

Notice & Result Sheet | Thursday, December 23, 2021

Notice & Result Sheet | Thursday, December 23, 2021

Notice & Result Sheet | Thursday, December 23, 2021

Exam Application Form Notice | Thursday, December 23, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Monday, December 20, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory Examination | Monday, December 20, 2021

Notice & Result Sheet | Monday, December 20, 2021

Notice & Result Sheet | Monday, December 20, 2021

Exam Application Form Notice | Wednesday, December 15, 2021

स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि तेस्रो सेमेष्टरको छुट्न गएको विषयको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना | Wednesday, December 15, 2021

स्नातकोत्तर / विद्यावारिधि तेस्रो सेमेष्टरको जुध्न गएको विषयको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना | Wednesday, December 15, 2021

Exam Notice & Schedule for Theory and Practical Examination | Wednesday, December 15, 2021

Notice & Result Sheet | Wednesday, December 15, 2021

Notice & Result Sheet | Wednesday, December 15, 2021

Pages