Notice

M.Sc. Forestry Research Proposal Draft Submission गर्ने बारेको सूचना | Friday, April 30, 2021

M.Sc. Forestry UDF Quota Admission Notice & List | Monday, April 26, 2021

शैक्षिक सत्र २०७२–२०७४ स्नातकोत्तर (फरेष्ट्री) तहका Thesis Defense हुन बाँकी विद्यार्थीहरुको लागि सूचना | Monday, April 12, 2021

मुख्य सल्लाहकार (Major Advisor) सम्बन्धमा - FIP 2077 | Sunday, March 21, 2021

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लागत साझेदारी (UGC) तर्फ छनौट भएका उम्मेदवारहरुको सूची प्रकाशन सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Thursday, December 10, 2020

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको लागत साझेदारी (UGC) तर्फ दलित र मधेशी कोटाको लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Thursday, December 3, 2020

UDF कोटामा भर्नाको लागि आवेदन दिने आवेदकहरुको नामावली - B.Sc. Forestry | Tuesday, November 24, 2020

मेरिट कोटामा प्रथम, दोस्रो र तेस्रो भर्ना सूची अनुसार भर्ना भएका मध्येबाट UGC कोटाको लागि आह्वान सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Friday, November 13, 2020

विभिन्न कोटामा विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान सम्बन्धि सूचना - B.Sc. Forestry | Friday, November 13, 2020

Pages