Service Commission

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको फरेष्ट्री बिषयको प्रशिक्षक तथा अंग्रेजी र खेलकुद बिषयको उप-प्रशिक्षक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2018-04-23

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र र ग्रामिण समाजशास्त्र बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2018-04-21

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको बागवानी, माटो विज्ञान, फरेष्ट इकोलोजी बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2018-04-20

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको पशुविज्ञान बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2018-04-19

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको पशु चिकित्सा, भेट प्याथोलोजी, भेट सर्जरी र भेट माइक्रोबायोलोजी बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2018-04-18

विज्ञापन नं ०३/०७४/०७५ बढुवा सम्बन्धी सूचना || 2018-04-04

विज्ञापन नं० ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना || 2018-04-01

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना || 2018-04-01

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2018-03-16

बिज्ञापन न. ०१/०७४/०७५ बिशेष आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना || 2018-01-31

Pages