Phone: +977-56-591655
            +977-56-591777

Service Commission

बिज्ञापन न. ०४/०७१/०७२ खुल्ला/समावेशी प्रतियोगिता अन्तर्गतको लेखा अधिकृत पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
2017-08-30

बढुवाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2017-08-29

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
2017-08-29

विज्ञापन नं ०१/०७४ /०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगीता सम्बन्धी सूचना
2017-08-21

विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता (शैक्षिक) को पाठ्यांश २०७४
2017-08-21

विज्ञापन नं ०४ खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना
2017-07-14

विज्ञापन नं ०१/०७३/०७४ (बढुवा प्रतियोगिता) सम्बन्धि सूचना
2017-07-12

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
2016-04-06

कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा र लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना
2016-02-17

आन्तरिक बढुवाको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना
2016-01-27

परीक्षा र परीक्षा शुल्क (शिक्षक)
2016-01-25

पाठ्यक्रम (कर्मचारी)
2016-01-24

विज्ञापन नं.०१/०७२/०७३ (बढुवा ) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
2015-10-11

दरखास्त फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना
2015-09-06

विज्ञापन नं. ०६ विशेष आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा सम्बन्धि सूचना
2015-08-23

कर्मचारी कार्यविधि २०७०
2015-08-18

विज्ञापन नं. ०६ आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
2015-08-10

विज्ञापन नं. ०२ आन्तरिक बढुवा सम्बन्धि सूचना
2015-08-06

कर्मचारीको दरखास्त फारम
2015-08-05

विज्ञापन नं.०६ उप प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2015-08-04

अन्तरवार्ताको नतिजा सम्बन्धि सूचना
2015-08-02

विज्ञापन नं. ०१ बढुवाको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना
2015-08-02

विज्ञापन नं ०६ लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना
2015-07-09

विज्ञापन नं ०६ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
2015-06-28

विज्ञापन नं. ०६ को नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
2015-06-25

विज्ञापन नं.०२ र०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
2015-05-18

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
2015-05-17

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
2015-05-16

विज्ञापन नं. ०२ विशेष आन्तरिक कर्मचारीहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
2015-05-14

विज्ञापन नं ०२ को अन्तरवार्ताको नतिजा
2015-05-12

विज्ञापन नं. ०६ को विज्ञापन सम्बन्धि सूचना
2015-05-12

कर्मचारी कार्यविधि २०७०
2015-05-10

विज्ञापन नं. ०४ कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना
2015-05-06

विज्ञापन नं. ०३ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
2015-05-05

विज्ञापन नं. ०३ को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
2015-04-30

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
2015-04-29

विज्ञापन नं. ०४ परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
2015-04-29

विज्ञापन नं. ०२ को लिखित परिक्षाको नतिजा
2015-04-23

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना
2015-04-23

विज्ञपन नं ०४ खुल्ला (कर्मचारी) पदको परीक्षा सम्बन्धि सूचना
2015-04-20

नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
2015-04-06

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा
2015-04-03

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा
2015-04-02

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा
2015-04-01

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ता को नतिजा
2015-03-31

Re-application Notice

विज्ञापन नं. ५ (कर्मचारी)

विज्ञापन नं. ४ (कर्मचारी)

आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ता को नतिजा