Service Commission

विज्ञापन नं ०८/०७९/०८० - ११/०७९/०८० सहप्राध्यापक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना | Friday, September 30, 2022

विज्ञापन नं. ०५/०७९/०८० (बागवानी) र ०७/०७९/०८० (बायोकेमेष्ट्री) सहप्राध्यापक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना | Thursday, September 29, 2022

विज्ञापन नं ०१/०७९/०८० - ०४/०७९/०८० सहप्राध्यापक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना | Wednesday, September 28, 2022

अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुने आवेदकहरुको लागि अत्यन्त जरूरी सूचना | Friday, September 23, 2022

कर्मचारीहरूको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना | Wednesday, September 14, 2022

विज्ञापन नं ०१/०७९/०८० - ११/०७९/०८० सहप्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Wednesday, September 14, 2022

बढुवा सिफारिस सम्बन्धि सूचना | Tuesday, July 26, 2022

सहप्राध्यापक पदमा दरखास्त दिने आन्तरिक तर्फका आवेदकहरूका लागि सूचना | Friday, July 22, 2022

विज्ञापन नं ०१/०७९/०८० - २१/०७९/०८० सहप्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Monday, July 18, 2022

आवेदन तथा परिक्षा दस्तुर सम्बन्धी सूचना | Wednesday, June 15, 2022

विज्ञापन नं १०/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Friday, June 10, 2022

विज्ञापन नं ०१/०७८/०७९ - ०९/०७८/०७९ कर्मचारी बढुवा सम्बन्धी सूचना | Friday, June 10, 2022

विज्ञापन नं. १४/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, March 10, 2022

विज्ञापन नं. १३/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, March 10, 2022

विज्ञापन नं. ११/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, March 10, 2022

Pages