Service Commission

विज्ञापन नं ०१/०७६/०७७ - १६/०७६/०७७ उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, November 18, 2021

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, November 4, 2021

प्रवेश पत्र वितरण तथा परिक्षा केन्द्र सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना | Wednesday, September 1, 2021

विज्ञापन नं ०१/०७६/०७७ - १६/०७६/०७७ उप-प्राध्यापक पदको (आंगिक क्याम्पस) लिखित परीक्षा संसोधन सम्बन्धी सूचना | Friday, August 6, 2021

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको (केन्द्रीय क्याम्पस) लिखित परीक्षा संसोधन सम्बन्धी सूचना | Friday, August 6, 2021

विज्ञापन नं ०१/०७६/०७७ - १६/०७६/०७७ उप-प्राध्यापक पदको (आंगिक क्याम्पस) लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना | Thursday, July 15, 2021

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको (केन्द्रीय क्याम्पस) लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना | Thursday, July 15, 2021

विज्ञापन नं ०१/०७६/०७७ - १६/०७६/०७७ उप-प्राध्यापक पदको लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना | Thursday, April 29, 2021

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना | Monday, April 26, 2021

पदस्थापना गरिएका नवनियुक्त कर्मचारीहरुलाई पूर्व सेवा कालिन तालिम सम्बन्धि सूचना | Sunday, December 15, 2019

विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट सफल उम्मेदवारहरुको पदस्थापना सम्बन्धि सूचना | Tuesday, December 3, 2019

विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट सफल उम्मेदवारहरुले पदस्थापनाको लागि फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना | Wednesday, November 6, 2019

विज्ञापन नं. ५९/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, October 2, 2019

विज्ञापन नं. ५८/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, September 30, 2019

विज्ञापन नं. ५७/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, September 27, 2019

Pages