Phone: +977-56-591655
            +977-56-591777

Service Commission

आन्तरिक बढुवाको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना || 2016-01-27

परीक्षा र परीक्षा शुल्क (शिक्षक) || 2016-01-25

पाठ्यक्रम (कर्मचारी) || 2016-01-24

विज्ञापन नं.०१/०७२/०७३ (बढुवा ) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2015-10-11

दरखास्त फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना || 2015-09-06

विज्ञापन नं. ०६ विशेष आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा सम्बन्धि सूचना || 2015-08-23

कर्मचारी कार्यविधि २०७० || 2015-08-18

विज्ञापन नं. ०६ आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-08-10

विज्ञापन नं. ०२ आन्तरिक बढुवा सम्बन्धि सूचना || 2015-08-06

कर्मचारीको दरखास्त फारम || 2015-08-05

Pages