Service Commission

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2017-08-29

बढुवाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना || 2017-08-29

विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता (शैक्षिक) को पाठ्यांश २०७४ || 2017-08-21

विज्ञापन नं ०१/०७४ /०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगीता सम्बन्धी सूचना || 2017-08-21

विज्ञापन नं ०४ खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना || 2017-07-14

विज्ञापन नं ०१/०७३/०७४ (बढुवा प्रतियोगिता) सम्बन्धि सूचना || 2017-07-12

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2016-04-06

कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा र लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना || 2016-02-17

आन्तरिक बढुवाको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना || 2016-01-27

परीक्षा र परीक्षा शुल्क (शिक्षक) || 2016-01-25

Pages