Phone: +977-56-591655
            +977-56-591777

Service Commission

विज्ञापन नं.०६ उप प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || 2015-08-04

विज्ञापन नं. ०१ बढुवाको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना || 2015-08-02

अन्तरवार्ताको नतिजा सम्बन्धि सूचना || 2015-08-02

विज्ञापन नं ०६ लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना || 2015-07-09

विज्ञापन नं ०६ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-06-28

विज्ञापन नं. ०६ को नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2015-06-25

विज्ञापन नं.०२ र०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-05-18

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-05-17

Pages