Service Commission

विज्ञापन नं ०१/०७४ /०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगीता सम्बन्धी सूचना | Monday, August 21, 2017

विज्ञापन नं ०४ खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना | Friday, July 14, 2017

विज्ञापन नं ०१/०७३/०७४ (बढुवा प्रतियोगिता) सम्बन्धि सूचना | Wednesday, July 12, 2017

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Wednesday, April 6, 2016

कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा र लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना | Wednesday, February 17, 2016

आन्तरिक बढुवाको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना | Wednesday, January 27, 2016

परीक्षा र परीक्षा शुल्क (शिक्षक) | Monday, January 25, 2016

पाठ्यक्रम (कर्मचारी) | Sunday, January 24, 2016

विज्ञापन नं.०१/०७२/०७३ (बढुवा ) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Sunday, October 11, 2015

दरखास्त फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना | Sunday, September 6, 2015

Pages