Service Commission

विज्ञापन नं. ०६ आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-08-10

विज्ञापन नं. ०२ आन्तरिक बढुवा सम्बन्धि सूचना || 2015-08-06

कर्मचारीको दरखास्त फारम || 2015-08-05

विज्ञापन नं.०६ उप प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा || 2015-08-04

विज्ञापन नं. ०१ बढुवाको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना || 2015-08-02

अन्तरवार्ताको नतिजा सम्बन्धि सूचना || 2015-08-02

विज्ञापन नं ०६ लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना || 2015-07-09

विज्ञापन नं ०६ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-06-28

विज्ञापन नं. ०६ को नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना || 2015-06-25

Pages