Service Commission

फारम वितरण कार्य स्थगीत गरिएको सूचना | Tuesday, September 4, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७५/०७६ खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Sunday, August 12, 2018

विज्ञापन नं ०३/०७४/०७५ (बढुवा) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, June 20, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको कृषि अर्थशास्त्र र वातावरण विज्ञान बिषयको उप–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, April 30, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको बालि प्रजनन् र वागवानी बिषयको उप–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Sunday, April 29, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको जैविक रसायनशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, बाली विज्ञान र कीट विज्ञान बिषयको उप–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, April 27, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको फरेष्ट्री बिषयको प्रशिक्षक तथा अंग्रेजी र खेलकुद बिषयको उप-प्रशिक्षक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, April 23, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र र ग्रामिण समाजशास्त्र बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Saturday, April 21, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको बागवानी, माटो विज्ञान, फरेष्ट इकोलोजी बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, April 20, 2018

Pages