Service Commission

विज्ञापन नं.०२ र०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-05-18

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-05-17

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-05-16

विज्ञापन नं. ०२ विशेष आन्तरिक कर्मचारीहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-05-14

विज्ञापन नं. ०६ को विज्ञापन सम्बन्धि सूचना || 2015-05-12

विज्ञापन नं ०२ को अन्तरवार्ताको नतिजा || 2015-05-12

कर्मचारी कार्यविधि २०७० || 2015-05-10

विज्ञापन नं. ०४ कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना || 2015-05-06

विज्ञापन नं. ०३ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना || 2015-05-05

Pages