Service Commission

विज्ञापन नं ०६ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Sunday, June 28, 2015

विज्ञापन नं. ०६ को नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Thursday, June 25, 2015

विज्ञापन नं.०२ र०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Monday, May 18, 2015

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Sunday, May 17, 2015

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Saturday, May 16, 2015

विज्ञापन नं. ०२ विशेष आन्तरिक कर्मचारीहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Thursday, May 14, 2015

विज्ञापन नं. ०६ को विज्ञापन सम्बन्धि सूचना | Tuesday, May 12, 2015

विज्ञापन नं ०२ को अन्तरवार्ताको नतिजा | Tuesday, May 12, 2015

कर्मचारी कार्यविधि २०७० | Sunday, May 10, 2015

Pages