Service Commission

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा || 2015-04-02

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा || 2015-04-01

आन्तरिक पदको अन्तरवार्ता को नतिजा || 2015-03-31

आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ता को नतिजा ||

Re-application Notice ||

विज्ञापन नं. ५ (कर्मचारी) ||

विज्ञापन नं. ४ (कर्मचारी) ||

Pages