Service Commission

बिज्ञापन न. ०४/०७१/०७२ खुल्ला समावेशी प्रतियोगिता अन्तर्गतका विभिन्न पदहरुको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Sunday, December 24, 2017

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना | Friday, December 8, 2017

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Monday, October 30, 2017

बिज्ञापन न. ०४/०७१/०७२ खुल्ला/समावेशी प्रतियोगिता अन्तर्गतको लेखा अधिकृत पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Wednesday, August 30, 2017

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Tuesday, August 29, 2017

बढुवाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Tuesday, August 29, 2017

विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता (शैक्षिक) को पाठ्यांश २०७४ | Monday, August 21, 2017

विज्ञापन नं ०१/०७४ /०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगीता सम्बन्धी सूचना | Monday, August 21, 2017

विज्ञापन नं ०४ खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना | Friday, July 14, 2017

विज्ञापन नं ०१/०७३/०७४ (बढुवा प्रतियोगिता) सम्बन्धि सूचना | Wednesday, July 12, 2017

लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Wednesday, April 6, 2016

कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा र लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना | Wednesday, February 17, 2016

आन्तरिक बढुवाको लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना | Wednesday, January 27, 2016

परीक्षा र परीक्षा शुल्क (शिक्षक) | Monday, January 25, 2016

पाठ्यक्रम (कर्मचारी) | Sunday, January 24, 2016

Pages