Notice Highlights

Notice Published

विज्ञापन नं २८/०७८/०७९ बरिष्ठ बुक चेकर (खुला) पदको कम्प्युटर सिप परिक्षणको समय संसोधन गरिएको सम्बन्धि सूचना

Wednesday, November 8, 2023

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सिप परिक्षण सम्बन्धि सूचना

Friday, October 13, 2023

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना

Monday, August 21, 2023

आवेदकहरुले अपुग कागजातहरु बुझाउने सम्बन्धी सूचना र आवेदकहरुको नामावली

Monday, July 31, 2023

विज्ञापन नं. ३२/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (वाटरसेड म्यानेजमेन्ट) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Friday, March 24, 2023
Notice Published

Result Notice

Tuesday, November 28, 2023

Exam Notice and Schedule

Monday, November 27, 2023

Result Notice

Wednesday, November 22, 2023

Result Notice

Wednesday, November 22, 2023

Thesis Defense Result Notice

Wednesday, November 22, 2023

स्थानीय विदा सम्बन्धी सूचना |

Friday, November 10, 2023