Notice Highlights

Notice Published

B.V.Sc. & A.H., and B.Sc. Fisheries Online Admission 2080

Friday, September 15, 2023

B.Sc. Ag. Online Admission 2080

Friday, September 1, 2023

B.Sc. Forestry Online Admission 2080

Friday, August 25, 2023
Notice Published

विज्ञापन नं १३/०७८/०७९ - ३२/०७८/०७९ (खुला तथा समावेशी) प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली सम्बन्धि सूचना

Monday, August 21, 2023

आवेदकहरुले अपुग कागजातहरु बुझाउने सम्बन्धी सूचना र आवेदकहरुको नामावली

Monday, July 31, 2023

विज्ञापन नं. ३२/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (वाटरसेड म्यानेजमेन्ट) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Friday, March 24, 2023

विज्ञापन नं. ३१/०७९/०८० (खुला), उपप्राध्यापक (सिल्भीकल्चर) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Thursday, March 23, 2023

विज्ञापन नं. ३०/०७९/०८० (खुला, महिला, आ.ज.), उपप्राध्यापक (फरेष्ट्री) पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Tuesday, March 21, 2023