Service Commission

विज्ञापन नं ४५/०७५/०७६ - ५९/०७५/०७६ प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि योग्य उम्मेदवारहरुको नामावली साथै कम्प्युटर सिप परिक्षण सम्बन्धि सूचना | Monday, June 24, 2019

विज्ञापन नं. ०१/०७५/०७६ को आई.टि. अफिसर, सिभिल इन्जिनियर, र लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, June 24, 2019

विज्ञापन नं ४३/०७५/०७६ स्वायल कन्जरभेसन बिषयको सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Tuesday, June 4, 2019

विज्ञापन नं ४२/०७५/०७६ पशु प्रजनन् बिषयको सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, June 3, 2019

विज्ञापन नं ३८/०७५/०७६ र ३९/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Sunday, June 2, 2019

विज्ञापन नं ०२/०७५/०७६ कृषि अर्थशास्त्र बिषयको सह-प्राध्यापक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, May 31, 2019

विज्ञापन नं. ०१/०७५/०७६ का आई.टि. अफिसर, सिभिल इन्जिनियर, कानून अधिकृत र लेखा अधिकृत पदको कम्प्युटर सीप परीक्षाको नतिजा | Thursday, May 30, 2019

विज्ञापन नं ४५/०७५/०७६ - ५९/०७५/०७६ प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका आवेदकहरुले अपुग कागजातहरु जम्मा गर्ने सम्बन्धी सूचना र आवेदकहरुको नामावली | Wednesday, May 29, 2019

विज्ञापन नं. ०१/०७५/०७६ को आई.टि. अफिसर, सिभिल इन्जिनियर, कानून अधिकृत र लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना | Monday, May 20, 2019

विज्ञापन नं ०२/०७५/०७६, ३८/०७५/०७६ - ४३/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक पदमा योग्यता पुगेका र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित हुन सक्ने उमेद्वारहरूको नामावली | Tuesday, May 14, 2019

विज्ञापन नं ०१/०७५/०७६ को कम्प्युटर सिप परिक्षणका लागि योग्यता पुगेका आवेदकहरुको नामावली सम्बन्धी सूचना | Wednesday, May 8, 2019

विज्ञापन नं ३८/०७५/०७६ - ४३/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक पदको कृति एवं कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बुझाउने सम्बन्धी सूचना | Tuesday, April 30, 2019

विज्ञापन नं ४५/०७५/०७६ - ५९/०७५/०७६ प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 24, 2019

विज्ञापन नं ३८/०७५/०७६ - ४४/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक र बरिष्ठ प्रशिक्षक पदको आन्तरिक विज्ञापन सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 24, 2019

विज्ञापन नं ०१/०७५/०७६ खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापन पुनः खुलाइएको सम्बन्धि सूचना | Monday, February 4, 2019

Pages