Service Commission

Displaying 166 - 180 of 211 Records
परीक्षा र परीक्षा शुल्क (शिक्षक) | Monday, January 25, 2016

पाठ्यक्रम (कर्मचारी) | Sunday, January 24, 2016

विज्ञापन नं.०१/०७२/०७३ (बढुवा ) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Sunday, October 11, 2015

दरखास्त फारम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना | Sunday, September 6, 2015

विज्ञापन नं. ०६ विशेष आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा सम्बन्धि सूचना | Sunday, August 23, 2015

कर्मचारी कार्यविधि २०७० | Tuesday, August 18, 2015

विज्ञापन नं. ०६ आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Monday, August 10, 2015

विज्ञापन नं. ०२ आन्तरिक बढुवा सम्बन्धि सूचना | Thursday, August 6, 2015

कर्मचारीको दरखास्त फारम | Wednesday, August 5, 2015

विज्ञापन नं.०६ उप प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा | Tuesday, August 4, 2015

विज्ञापन नं. ०१ बढुवाको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना | Sunday, August 2, 2015

अन्तरवार्ताको नतिजा सम्बन्धि सूचना | Sunday, August 2, 2015

विज्ञापन नं ०६ लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना | Thursday, July 9, 2015

विज्ञापन नं ०६ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Sunday, June 28, 2015

Pages