Service Commission

Displaying 46 - 60 of 211 Records
विज्ञापन नं. ०२/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, February 23, 2022

विज्ञापन नं. ०१/०७६/०७७ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, February 21, 2022

विज्ञापन नं. १३/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 20, 2022

उपप्राध्यापक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता तालिका संसोधन सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना | Thursday, February 10, 2022

उपप्राध्यापक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्तामा उपस्थिति सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना | Friday, February 4, 2022

उपप्राध्यापक पदको सिप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Friday, February 4, 2022

विज्ञापन नं. २३/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, January 14, 2022

विज्ञापन नं. ३७/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, January 13, 2022

विज्ञापन नं. ३६/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, January 12, 2022

विज्ञापन नं. ३५/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Tuesday, January 11, 2022

विज्ञापन नं. ३४/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Tuesday, January 11, 2022

विज्ञापन नं. ३३/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, January 10, 2022

विज्ञापन नं. ३२/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, January 7, 2022

विज्ञापन नं. ३१/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, January 7, 2022

विज्ञापन नं. ३०/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, January 5, 2022

Pages