Service Commission

विज्ञापन नं ३८/०७५/०७६ - ४३/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक पदको कृति एवं कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन बुझाउने सम्बन्धी सूचना | Tuesday, April 30, 2019

विज्ञापन नं ४५/०७५/०७६ - ५९/०७५/०७६ प्रशासनिक तथा प्राविधिक पदका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 24, 2019

विज्ञापन नं ३८/०७५/०७६ - ४४/०७५/०७६ सह–प्राध्यापक र बरिष्ठ प्रशिक्षक पदको आन्तरिक विज्ञापन सम्बन्धी सूचना | Sunday, February 24, 2019

विज्ञापन नं ०१/०७५/०७६ खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी विज्ञापन पुनः खुलाइएको सम्बन्धि सूचना | Monday, February 4, 2019

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Friday, January 4, 2019

विज्ञापन नं ०२/०७५/०७६ कृषि अर्थशास्त्र बिषयको सह-प्राध्यापक पदको आन्तरिक प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Friday, January 4, 2019

फारम वितरण कार्य स्थगीत गरिएको सूचना | Tuesday, September 4, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७५/०७६ खुल्ला प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Sunday, August 12, 2018

विज्ञापन नं ०३/०७४/०७५ (बढुवा) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, June 20, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको कृषि अर्थशास्त्र र वातावरण विज्ञान बिषयको उप–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, April 30, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको बालि प्रजनन् र वागवानी बिषयको उप–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Sunday, April 29, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको जैविक रसायनशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, बाली विज्ञान र कीट विज्ञान बिषयको उप–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, April 27, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको फरेष्ट्री बिषयको प्रशिक्षक तथा अंग्रेजी र खेलकुद बिषयको उप-प्रशिक्षक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, April 23, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र र ग्रामिण समाजशास्त्र बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Saturday, April 21, 2018

Pages