Service Commission

Displaying 181 - 195 of 211 Records
विज्ञापन नं. ०६ को नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Thursday, June 25, 2015

विज्ञापन नं.०२ र०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Monday, May 18, 2015

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Sunday, May 17, 2015

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Saturday, May 16, 2015

विज्ञापन नं. ०२ विशेष आन्तरिक कर्मचारीहरुको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Thursday, May 14, 2015

विज्ञापन नं. ०६ को विज्ञापन सम्बन्धि सूचना | Tuesday, May 12, 2015

विज्ञापन नं ०२ को अन्तरवार्ताको नतिजा | Tuesday, May 12, 2015

कर्मचारी कार्यविधि २०७० | Sunday, May 10, 2015

विज्ञापन नं. ०४ कम्प्युटर ज्ञान सम्बन्धि प्रयोगात्मक परीक्षाको सूचना | Wednesday, May 6, 2015

विज्ञापन नं. ०३ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Tuesday, May 5, 2015

विज्ञापन नं. ०३ को लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Thursday, April 30, 2015

विज्ञापन नं. ०४ परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना | Wednesday, April 29, 2015

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Wednesday, April 29, 2015

विज्ञापन नं. ०२ र ०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Thursday, April 23, 2015

Pages