Service Commission

विज्ञापन नं० ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Sunday, April 1, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Sunday, April 1, 2018

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, March 16, 2018

बिज्ञापन न. ०१/०७४/०७५ बिशेष आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, January 31, 2018

बिज्ञापन न. ०१/०७४/०७५ बिशेष आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना | Thursday, January 11, 2018

बिज्ञापन न. ०१/०७४/०७५ बिशेष आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना | Sunday, December 24, 2017

बिज्ञापन न. ०४/०७१/०७२ खुल्ला समावेशी प्रतियोगिता अन्तर्गतका विभिन्न पदहरुको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Sunday, December 24, 2017

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना | Friday, December 8, 2017

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Monday, October 30, 2017

बिज्ञापन न. ०४/०७१/०७२ खुल्ला/समावेशी प्रतियोगिता अन्तर्गतको लेखा अधिकृत पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Wednesday, August 30, 2017

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Tuesday, August 29, 2017

बढुवाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Tuesday, August 29, 2017

विशेष आन्तरिक प्रतियोगिता (शैक्षिक) को पाठ्यांश २०७४ | Monday, August 21, 2017

विज्ञापन नं ०१/०७४ /०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगीता सम्बन्धी सूचना | Monday, August 21, 2017

विज्ञापन नं ०४ खुल्ला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन र अन्तर्वार्ता सम्बन्धि सूचना | Friday, July 14, 2017

Pages