Service Commission

Displaying 76 - 90 of 211 Records
विज्ञापन नं. १२/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, December 24, 2021

विज्ञापन नं. ११/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, December 23, 2021

विज्ञापन नं. ०९/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, December 22, 2021

विज्ञापन नं. ०८/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, December 17, 2021

विज्ञापन नं. ०७/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, December 16, 2021

विज्ञापन नं. ०५/०७५/०७६ र ०६/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, December 15, 2021

विज्ञापन नं. ०३/०७५/०७६ र ०४/०७५/०७६ का उम्मेदवारहरूको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Tuesday, December 14, 2021

सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ताका उम्मेदवारहरुको लागि अत्यन्त जरूरी सूचना | Monday, December 13, 2021

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Monday, November 29, 2021

विज्ञापन नं ०१/०७६/०७७ - १६/०७६/०७७ उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, November 18, 2021

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, November 4, 2021

प्रवेश पत्र वितरण तथा परिक्षा केन्द्र सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना | Wednesday, September 1, 2021

विज्ञापन नं ०१/०७६/०७७ - १६/०७६/०७७ उप-प्राध्यापक पदको (आंगिक क्याम्पस) लिखित परीक्षा संसोधन सम्बन्धी सूचना | Friday, August 6, 2021

विज्ञापन नं ०३/०७५/०७६ - ३७/०७५/०७६ उप-प्राध्यापक र प्रशिक्षक पदको (केन्द्रीय क्याम्पस) लिखित परीक्षा संसोधन सम्बन्धी सूचना | Friday, August 6, 2021

विज्ञापन नं ०१/०७६/०७७ - १६/०७६/०७७ उप-प्राध्यापक पदको (आंगिक क्याम्पस) लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना | Thursday, July 15, 2021

Pages