Service Commission

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको बागवानी, माटो विज्ञान, फरेष्ट इकोलोजी बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, April 20, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको पशुविज्ञान बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, April 19, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको पशु चिकित्सा, भेट प्याथोलोजी, भेट सर्जरी र भेट माइक्रोबायोलोजी बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, April 18, 2018

विज्ञापन नं ०३/०७४/०७५ बढुवा सम्बन्धी सूचना | Wednesday, April 4, 2018

विज्ञापन नं० ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Sunday, April 1, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Sunday, April 1, 2018

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, March 16, 2018

बिज्ञापन न. ०१/०७४/०७५ बिशेष आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, January 31, 2018

बिज्ञापन न. ०१/०७४/०७५ बिशेष आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना | Thursday, January 11, 2018

बिज्ञापन न. ०१/०७४/०७५ बिशेष आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना | Sunday, December 24, 2017

बिज्ञापन न. ०४/०७१/०७२ खुल्ला समावेशी प्रतियोगिता अन्तर्गतका विभिन्न पदहरुको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Sunday, December 24, 2017

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना | Friday, December 8, 2017

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना | Monday, October 30, 2017

बिज्ञापन न. ०४/०७१/०७२ खुल्ला/समावेशी प्रतियोगिता अन्तर्गतको लेखा अधिकृत पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Wednesday, August 30, 2017

अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Tuesday, August 29, 2017

Pages