Service Commission

Displaying 136 - 150 of 211 Records
विज्ञापन नं ०३/०७४/०७५ (बढुवा) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, June 20, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको कृषि अर्थशास्त्र र वातावरण विज्ञान बिषयको उप–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, April 30, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको बालि प्रजनन् र वागवानी बिषयको उप–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Sunday, April 29, 2018

विज्ञापन नं ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको जैविक रसायनशास्त्र, ग्रामीण समाजशास्त्र, बाली विज्ञान र कीट विज्ञान बिषयको उप–प्राध्यापक पदको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, April 27, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको फरेष्ट्री बिषयको प्रशिक्षक तथा अंग्रेजी र खेलकुद बिषयको उप-प्रशिक्षक पदको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Monday, April 23, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको कृषि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र र ग्रामिण समाजशास्त्र बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Saturday, April 21, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको बागवानी, माटो विज्ञान, फरेष्ट इकोलोजी बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, April 20, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको पशुविज्ञान बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Thursday, April 19, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको पशु चिकित्सा, भेट प्याथोलोजी, भेट सर्जरी र भेट माइक्रोबायोलोजी बिषयको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, April 18, 2018

विज्ञापन नं ०३/०७४/०७५ बढुवा सम्बन्धी सूचना | Wednesday, April 4, 2018

विज्ञापन नं० ०१/०७४/०७५ विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Sunday, April 1, 2018

विज्ञापन नं. ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना | Sunday, April 1, 2018

विज्ञापन नं ०२/०७४/०७५ आन्तरिक प्रतियोगिताको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | Friday, March 16, 2018

बिज्ञापन न. ०१/०७४/०७५ बिशेष आन्तरिक प्रतियोगिता अन्तर्गत उप-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना | Wednesday, January 31, 2018

Pages