Service Commission

विज्ञापन नं. ०६ विशेष आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ताको नतिजा सम्बन्धि सूचना | Sunday, August 23, 2015

कर्मचारी कार्यविधि २०७० | Tuesday, August 18, 2015

विज्ञापन नं. ०६ आन्तरिक शैक्षिक पदको अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Monday, August 10, 2015

विज्ञापन नं. ०२ आन्तरिक बढुवा सम्बन्धि सूचना | Thursday, August 6, 2015

कर्मचारीको दरखास्त फारम | Wednesday, August 5, 2015

विज्ञापन नं.०६ उप प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा | Tuesday, August 4, 2015

विज्ञापन नं. ०१ बढुवाको विज्ञापन सम्बन्धि सूचना | Sunday, August 2, 2015

अन्तरवार्ताको नतिजा सम्बन्धि सूचना | Sunday, August 2, 2015

विज्ञापन नं ०६ लिखित परीक्षा सम्बन्धि सूचना | Thursday, July 9, 2015

विज्ञापन नं ०६ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Sunday, June 28, 2015

विज्ञापन नं. ०६ को नामावली प्रकाशन सम्बन्धि सूचना | Thursday, June 25, 2015

विज्ञापन नं.०२ र०५ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Monday, May 18, 2015

विज्ञापन नं. ०२ को अन्तरवार्ता सम्बन्धि सूचना | Sunday, May 17, 2015

Pages